Miếng trầu em têm bỏ đĩa con rồng,
Trước mời thầy mẹ, sau vợ chồng ta ăn.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004