Thương nhau vì nết, chẳng hết chi người
Anh không tin dạ, anh sợ đổi đời
Em xin cắt tóc thề có đất trời chứng minh

- Nghe em phân cạn, vô hạn thương tâm
Vợ chồng nghĩa nặng tình thâm
Em thề không thuyền khác ôm cầm
Anh nhìn mái tóc phải tuôn dầm lệ châu


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004