Không ai tin tức, gởi bức thơ về,
Trong thơ viếng mẹ, ngoài lề thăm thiếp.
Anh mắc nghề nghiệp anh không đi đặng,
Em nhớ em trông.
Mắc ngồi khung cửi lựa bông,
Mồ hôi nhỏ đượm, nước mắt hồng tuôn rơi.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004