Chàng thốt ra, thiếp đây luỵ sa không ráo
Thốt ra chi mà thảm não rứa chàng
Giàu người ta mâm thau, đũa trắc, chén ngọc bịt vàng
Khó đôi đứa mình đọi dá mâm nan
Thế mô thế ni theo nhau cho trọn, thiếp không phàn nàn mà chàng lo


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004