Ðôi ta như thể con tằm,
Cùng ăn một lá, cùng nằm một nong.
Ðôi ta như thể con ong,
Con quấn con quít, con trong con ngoài.
Ðôi ta như thể con bài,
Chồng đánh, vợ kết chẳng sai con nào.


Khảo dị:
Đôi ta như thể con tằm,
Cùng ăn một kén cùng nằm một nong.
Đôi ta như thể con ong,
Con quấn con quít con trong con ngoài.
Đôi ta như thể đồng tiền,
Đồng sấp đồng ngửa đồng nghiêng đồng nằm.
Đôi ta như thể con tằm,
Con quấn con quít con trong con ngoài.
Đôi ta như thể con bài,
Chồng đánh vợ kết chẳng sai con nào.
Đôi ta như thể đồng tiền,
Đồng sấp đồng ngửa, đồng bên đồng nằm.
Đôi ta như thể con tằm,
Cùng ăn, cùng ngủ cùng nằm một nong.
Đôi ta như thể con ong,
Cùng ở một tổ vòng trong vòng ngoài.
Đôi ta như thể con tằm,
Cùng ăn một lá, cùng nằm một nong.
Đôi ta như thể con ong,
Con quấn con quít, con trong con ngoài.
Đôi ta thư thể con bài,
Chồng đánh, vợ kết, chẳng sai quân nào.
Đôi ta như thể con dao,
Năng liếc thì sắc năng chào thì quen.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
3. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975