Đôi ta như thể con tằm,
Cùng ăn một lá, cùng nằm một nong.
Đôi ta như thể con ong,
Con quấn con quít, con trong con ngoài.
Đôi ta như thể con bài,
Chồng đánh, vợ kết chẳng sai con nào.


Khảo dị:
Đôi ta như thể con tằm,
Cùng ăn một kén cùng nằm một nong.
Đôi ta như thể con ong,
Con quấn con quít con trong con ngoài.
Đôi ta như thể đồng tiền,
Đồng sấp đồng ngửa đồng nghiêng đồng nằm.
Đôi ta như thể con tằm,
Con quấn con quít con trong con ngoài.
Đôi ta như thể con bài,
Chồng đánh vợ kết chẳng sai con nào.
Đôi ta như thể đồng tiền,
Đồng sấp đồng ngửa, đồng bên đồng nằm.
Đôi ta như thể con tằm,
Cùng ăn, cùng ngủ cùng nằm một nong.
Đôi ta như thể con ong,
Cùng ở một tổ vòng trong vòng ngoài.
Đôi ta như thể con tằm,
Cùng ăn một lá, cùng nằm một nong.
Đôi ta như thể con ong,
Con quấn con quít, con trong con ngoài.
Đôi ta thư thể con bài,
Chồng đánh, vợ kết, chẳng sai quân nào.
Đôi ta như thể con dao,
Năng liếc thì sắc năng chào thì quen.
[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]