Có ai những bận cùng ai,
Vắng ai gường rộng chiếu dài đễ lăn.
Vì chàng thiếp phải mua mâm,
Những như mình thiếp bốc ngầm cũng xong.
Vì chàng thiếp phải long đong,
Những như mình thiếp là xong đôi bờ.


Khảo dị:
Có ai thêm bận vì ai?
Không ai, giường
rộng chiếu dài dễ xoay...
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009