Làm trai rửa bát, quét nhà,
Vợ gọi thì dạ, bẩm bà tôi đây.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)