Làm trai rửa bát, quét nhà,
Vợ gọi thì dạ, bẩm bà tôi đây.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]