Xấu xa cũng thể chồng ta,
Dù cho tốt đẹp cũng ra chồng người.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)