Xấu xa cũng thể chồng ta,
Dù cho tốt đẹp cũng ra chồng người.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]