Ngầm trong lòng đất,
Vào mãi hầm sâu,
Ơi chú thợ mỏ
Chú đi về đâu?

Ở sâu dưới đất,
Chú có mỏi mắt,
Chú có mỏi người,
Mà sao cháu thấy
Các chú vẫn cười?

Mai lớn lên rồi,
Cháu cũng làm thợ,
Trên đầu đèn soi,
Cháu đi vào mỏ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]