Bông bống bồng bồng,
Trai ơn vua chầu chực sân rồng,
Gái ơn chồng ngồi võng ru con.
Ơn vua xem trọng bằng non,
Ơn chồng, nhờ phúc tổ tông dõi truyền.
Làm trai lấy được vợ hiền,
Như cầm đồng tiền mua được của ngon.
Phận gái lấy được chồng khôn,
Xem bằng cá vượt Vũ Môn hoá rồng.
Bông bống bồng bồng,
Bồng bống bồng bông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]