Khuyên anh đi học em vâng,
Việc trong gia thất, việc đồng mặc em.
Bút nghiên giấy má mua rồi,
Khuyên anh đi học, em thời cửi canh.
Nữa mai gia thất được thành,
Bõ công anh học, bõ lòng em khuyên.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004