Vợ nên rồng, chồng nên tiên,
Quý lại gặp quý, bạn hiền gặp nhau.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004