Vợ nên rồng, chồng nên tiên,
Quý lại gặp quý, bạn hiền gặp nhau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]