Chồng già vợ trẻ là tiên,
Vợ già chồng trẻ là duyên nợ nần.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]