Chồng già vợ trẻ là tiên,
Vợ già chồng trẻ là duyên nợ nần.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975