Em đưa anh lên ga Thuận Lý,
Ba giờ chiều vô nghỉ Đông Hà.
Phần thời anh thương mẹ nhớ cha,
Phần thời thương con nhớ vợ xót xa trong lòng.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]