Em đưa anh lên ga Thuận Lý,
Ba giờ chiều vô nghỉ Đông Hà.
Phần thời anh thương mẹ nhớ cha,
Phần thời thương con nhớ vợ xót xa trong lòng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004