Sập vàng mà trải chiếu hoa,
Không bằng áo thiếp đắp qua dạ chàng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004