Chồng thấp mà lấy vợ cao,
Nồi tròn vung méo úp sao cho vừa.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975