Giận chồng xách gói ra đi,
Chồng theo năn nỉ tù ti trở về.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004