Kể chi trời rét đồng sâu,
Có chồng có vợ rủ nhàu cày bừa.
Bây giờ trưa đã hồ trưa,
Chồng vác lấy bừa, vợ dắt con trâu.
Một đoàn chồng trước vợ sau,
Trời rét mặc rét, đồng sâu mặc đồng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004