Vợ chồng là nghĩa tao khang,
Chồng hoà vợ thuận nhà thường yên vui.
Sinh con mới ra thân người,
Làm ăn thịnh vượng đời đời ấm no.


Khảo dị:
Vợ chồng là nghĩa tao khang,
Chồng hoà vợ thuận gia đường yên vui.
Sinh con mới ra thân người,
Làm ăn thịnh vượng đời đời ấm no.
Vợ chồng là nghĩa tao khang,
Chồng hoà vợ kính nhà thường yên vui.
Sinh con mới ra mặt người,
Làm ăn thanh thản đời đời không lo.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970