Anh ơi cờ bạc nên chừa,
Rượu cho anh uống, rượu mua anh đừng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]