Anh ơi cờ bạc nên chừa,
Rượu cho anh uống, rượu mua anh đừng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)