Thương ai cho bằng thương chồng,
Bởi chồng cờ bạc nên lòng chẳng thương.
Khuyên chàng cờ bạc thì chừa,
Rượu chè trai gái say sưa mặc lòng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004