Có chồng thì mặc có chồng
Còn đi chơi trộm kiếm đồng mua rau


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004