Lạnh lùng thiếp đắp chiếu cho,
Giận ai nên nỗi giày vò chiếu đi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]