Lạnh lùng thiếp đắp chiếu cho,
Giận ai nên nỗi giày vò chiếu đi.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004