Trăm năm đá nát vàng phai,
Ngã thì lại dậy, kén ai trên đời.
Trăm năm đã nát vàng mười,
Ngã thì lại dậy, ai cười mặc ai.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004