Em là con gái có chồng,
Mồ cha những đứa đem lòng nọ kia.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]