Em là con gái có chồng,
Mồ cha những đứa đem lòng nọ kia.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004