Áo vá vai vợ ai không biết
Áo vá quàng chí quyết vợ anh
Áo vá quàng còn đàng chỉ lược
Anh thương nàng sao được mà thương
Áo vá quàng xiên xiên mũi mác
Con gái đất này bạc ác khó ve


Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)