Phương ngôn câu ví để đời,
Nhường cơm nhường áo, dễ ai nhường chồng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004