Gởi thơ một bức
Đêm nằm thổn thức, dạ những luống trông
Biết làm sao cho vợ gặp chồng
Cho én hiệp nhạn
Gan teo từng đoạn, ruột thắt chín từng
Anh với em như quế với gừng
Dẫu xa nhân ngãi, xin đừng tiếng chi


Khảo dị:
Sao hỡi sao! Sao chừng này chưa mọc
Sao mọc bên bắc, nước mắt bên đông
Làm
sao cho vợ gặp chồng
Cho én gặp nhạn, ruột đau từng đoạn, gan thắt chín từng
Đôi ta như quế với gừng
Dầu xa nhân ngãi, xin đừng tiếng tăm
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]