Đôi ta là nghĩa tao khang,
Xuống khe bắt ốc, lên ngàn hái rau.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]