Đi thời nhớ vợ nhớ con,
Về thời nhớ củ khoai môn trên rừng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004