Đi thời nhớ vợ nhớ con,
Về thời nhớ củ khoai môn trên rừng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]