Mình đưa bâu áo tui viết tháo vài hàng,
Trước thăm phụ mẫu, sau thăm mình đôi câu.
Đạo vợ chồng thăm thẳm giếng sâu,
Ngày sau cũng gặp, mất đi đâu bạn phiền.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004