Ai kêu ai hú bên sông
Tôi đang nấu nướng cho chồng tôi ăn


Khảo dị:
Ai kêu léo nhéo bên sông
Tôi đương vá áo cho chồng tôi đây
Ai kêu veo véo bên sông
Tôi đang vá áo cho chồng tôi đây
Ai kêu xeo xéo bên sông
Tôi còn vá áo cho chồng tôi đây
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004