Ai kêu ai hú bên sông,
Tôi đang nấu nướng cho chồng tôi ăn.


Khảo dị:
Ai kêu léo nhéo bên sông,
Tôi đương vá áo cho chồng tôi đây.
Ai kêu veo véo bên sông,
Tôi đang vá áo cho chồng tôi đây.
Ai kêu xeo xéo bên sông,
Tôi còn vá áo cho chồng tôi đây.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]