Câu lương duyên thề nguyền giao ước
Nghĩa sắt cầm giữ vẹn trước cũng như sau
Anh chớ có thấy sang mà bỏ bạn cựu
Chớ có phụ khó tham giàu mà bỏ em


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]