Câu lương duyên thề nguyền giao ước
Nghĩa sắt cầm giữ vẹn trước cũng như sau
Anh chớ có thấy sang mà bỏ bạn cựu
Chớ có phụ khó tham giàu mà bỏ em


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004