Chồng đánh bạc, vợ đánh bài,
Chồng hai ba vợ, vợ hai ba chồng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)