Chồng đánh bạc, vợ đánh bài,
Chồng hai ba vợ, vợ hai ba chồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]