Phụ tuỳ phu xướng, ấy là lẽ thường,
Anh bảo sao em nghe vậy, cho vẹn đường ái ân.
- Nắm tay bạn, xót thương vô hạn,
Nhớ đến việc chia phôi én nhạn,
Lòng anh đây dứt đoạn can tràng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004