Đạo vợ chồng nặng nghĩa phu thê,
Đòi tiền ngàn ăn cũng hết, sau thiếp về ăn chi?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]