Đạo vợ chồng nặng nghĩa phu thê,
Đòi tiền ngàn ăn cũng hết, sau thiếp về ăn chi?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001