Mưa rơi gió tạt vô thành,
Đôi ta chồng vợ, ai dỗ dành đừng xiêu.


Khảo dị:
Mưa sa lác đác gió tạt vô thành,
Đôi ta chồng vợ, ai dỗ dành đừng xiêu.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)