Em thời canh cửi trong nhà,
Chàng thì đi học, đỗ ba khoa liền.
Khoa trước thì đỗ giải nguyên,
Khoa sau tiến sĩ, đỗ liền ba khoa.
Vinh quy bái tổ về nhà,
Để thiếp trông thấy thiếp hoà mừng thay.
Công thiếp lo liệu bấy chầy,
Chàng đi ngựa thắm, thiếp nay võng đào.
Thiếp sắm cho chàng một chiếc nhà cao,
Bằng chín mẫu đất, bằng ba quãng đồng.
Cột cái thăm thẳm vẽ rồng,
Mượn ba vạn thợ trả công đề huề.
Thiếp đánh hòn đá xây hè,
Thiếp cho xẻ núi Ba Vì về xây.
Trên thềm ngựa chạy bảy ngày,
Chung quanh lát ván cột tày gỗ thông.
Gỗ mun đóng chiếc thuyền rồng,
Cửa ngõ bằng đồng sáng lộn như gương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]