Đã thành gia thất hay chưa,
Mà anh ước những mây mưa cùng người?
- Tuổi anh đang độ thơ đào,
Ông Tơ chưa định nơi nào xe duyên.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004