Đã thành gia thất hay chưa,
Mà anh ước những mây mưa cùng người?
- Tuổi anh đang độ thơ đào,
Ông Tơ chưa định nơi nào xe duyên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]