Cổ tay đã trắng lại tròn,
Cầm vào mát rượi như hòn tuyết đông.
Đôi ta đã xứng vợ chồng,
Duyên trời đã định tơ hồng đã xe.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]