Cổ tay đã trắng lại tròn,
Cầm vào mát rượi như hòn tuyết đông.
Đôi ta đã xứng vợ chồng,
Duyên trời đã định tơ hồng đã xe.


Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006