Anh lên Bắc Đẩu, Nam Tào
Vợ anh như chổi quét vào lò than
Anh ngồi anh thở anh than
Vợ anh thua kém thế gian mười phần
Người ta kém có năm phần
Vợ anh kém cả mười phần anh ơi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]