Anh lên Bắc Đẩu, Nam Tào
Vợ anh như chổi quét vào lò than
Anh ngồi anh thở anh than
Vợ anh thua kém thế gian mười phần
Người ta kém có năm phần
Vợ anh kém cả mười phần anh ơi


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001