Cái cầu ba mươi sáu nhịp
Em chẳng kịp nhắn vội với chàng
Nghĩa tao khang sao chàng vội dứt
Đêm nằm thao thức tưởng bức thư anh?
Bấy lâu nay em mang tiếng chịu lời
Bây giờ anh ở bạc, ông trời nào để anh


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004