Vợ đôi, chồng một, ra gì,
Mỗi người mỗi bụng ở thì sao nên.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004