Ấu với sen trồng lộn một bồn,
Hai đứa mình chồng vợ ai đồn mặc ai.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]