Chữ rằng: quân tử tạo đoan,
Vợ chồng là nghĩa đá vàng trăm năm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]