Chữ rằng: quân tử tạo đoan,
Vợ chồng là nghĩa đá vàng trăm năm.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004