Đêm năm canh thắp đĩa dầu vơi,
Mặt tơ tưởng mặt, lòng tơi tả lòng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]