Đêm năm canh thắp đĩa dầu vơi,
Mặt tơ tưởng mặt, lòng tơi tả lòng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001