Trăm năm tạc đá bia vàng
Đá thời thành gạch, ngãi chàng không quên


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004