Trăm năm tạc đá bia vàng
Đá thời thành gạch, ngãi chàng không quên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]