Chè ô long nấu nước ấm đồng,
Để vô bình tích thuỷ đãi đằng lang quân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]