Chè ô long nấu nước ấm đồng,
Để vô bình tích thuỷ đãi đằng lang quân.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004