Em đà thuận lấy anh chưa,
Để anh đốn gỗ rừng Nưa đóng thuyền?
Thuyền mang đôi chữ nhân duyên,
Chồng chèo vợ chống, thuyền quyên chẳng vời.


Khảo dị:
Em đà thuận lấy anh chưa,
Để anh đốn gỗ rừng Nưa đóng thuyền?
Con thuyền mang đôi chữ nhân duyên,
Chồng chèo vợ chống, thuyền quyên nọ màng.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001