Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Khuyến (273 bài thơ)
- Tản Đà (335 bài thơ)
- Trần Tế Xương (169 bài thơ)
- Phan Bội Châu (228 bài thơ)
- Phan Chu Trinh (64 bài thơ)
Tạo ngày 30/12/2018 22:58 bởi tôn tiền tử
Tôn Thất Diệm (1853-1922) hiệu Mộng Phật, đỗ tú tài Hán học năm 1878, làm quan từ chức tri huyện (1881) đến chức tham tri. Năm 1910, ông về hưu trí với hàm thượng thư.